Pri objednávke nad 40 EUR doprava kuriérom ZADARMO
 Odporučte nás
 • Svojou prácou a starostlivosťou sa snažíme vyhovieť každému zákazníkovi a poskytnúť mu kvalitné produkty. Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť a odporučte nás. Ďakujeme :)
 Dopravu zabezpečuje
DPDSlovenská pošta
 NajNákup.sk
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.
 
["\r\n\r\n\r\n"]
 Nákupný košík
Košík:1 ks
cena:9.00 €
Najvyššie cashback odmeny za Vaše nákupy na Slovensku

Obchodné a reklamačné podmienky


Spôsob dopravy:

Slovenská pošta............3,30 €
Kuriér DPD....................3,90 €
Pri objednávke tovaru nad 40 €  doprava kuriérom DPD zadarmo !

Platobné spôsoby:

​Okamžité platby (Tatra pay, Zpay, Poštová banka - platba online, UNI platba, Sporopay, SBERBANK WEB PAY, ČSOB)
Bankový prevod..............bezplatne


Dobierka ..................1 €Všeobecné obchodné podmienky Axclusive s.r.o.

 
(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)
 

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť Axclusive s.r.o. , Mlynská 1148/9, 05342 Krompachy, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 39153/V, IČO: 50 267 744 ,
DIČ: 2120278050,  tel. +421 908 448 385, e-mail:axclusive@axclusive.sk (ďalej len predávajúci).

bankové spojenie: Fio banka IBAN: SK1583300000002901006468 

 

1. Úvodné ustanovenia

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach http://axclusive.sk/. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.

Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

2. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní.


Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu sprostredkovateľov.

Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spolu s dodaným tovarom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese axclusive@axclusive.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Axclusive s.r.o. Mlynská 1148/9, 05342 Krompachy  -  Reklamačné oddelenie. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená na účet určený kupujúcim.

Zodpovedáme za náhradu skutočnej škody a ušlý zisk v zmysle § 379 Obchodného zákonníka (ďalej len „náhrada škody“) kvôli vadám dodávky alebo plnenia alebo kvôli porušeniu iných zmluvných alebo nezmluvných povinností, najmä tých, ktoré vyplývajú z nedovoleného konania, a to iba v prípade ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti. Horeuvedené obmedzenie zodpovednosti neplatí pri ujme na zdraví alebo živote, pri prevzatí záruky alebo rizík spojených so zaobstaraním, pri podstatnom porušení zmluvných povinností, ako aj pri zodpovednosti za vady výrobku.

Náhrada škody kvôli podstatnému porušeniu zmluvných povinností je podľa § 379 Obchodného zákonníka obmedzená na náhradu takých škôd, ktoré sme museli predpokladať pri uzatváraní zmluvy ako možný následok na základe nám známych okolností, (ďalej len „typické zmluvné škody“), pokiaľ nebola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo škoda spočíva v ujme na zdraví alebo živote, kvôli prevzatiu záruky alebo rizika spojeného so zaobstaraním, ako aj prípadu, kedy zodpovednosť za škodu vyplýva zo zákonnej zodpovednosti za vady výrobkov.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.


Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne ( súčet ceny tovaru a prepravy ). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.
Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru ( spôsob platenia volí kupujúci v procese objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov ):

 • hotovostne pri prevzatí tovaru ( dobierka ) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,

 • hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru,

 • bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky prostredníctvom vybranej platobnej brány  – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru.

Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

Splatnosť kúpnej ceny:

a) pri zvolení bezhotovostnej platby alebo pri hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy; kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru,
b) pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list. 

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.


Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim, je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

4. Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu http://axclusive.sk/,pri registrácii na internetovom obchode http://axclusive.sk/ alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode http://axclusive.sk/, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa vrátane PSČ, e-mailová adresa a číslo telefónu pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho

Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode http://axclusive.sk/, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
 
Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.axclusive.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). 9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.axclusive.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail axclusive@axclusive.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

Zákazník má podľa zák. č. 18/2018 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely vybavenia objednávky kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
 
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S,
 
 
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava
 
IČO: 35834498
 
DIČ: 2021648739
 
IČ DPH: SK2021648739
 
Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B.
 
 
Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v plnom rozsahu a porozumel ich obsahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke http://axclusive.sk/.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


Prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť Axclusive s.r.o. so sídlom Mlynská 1148/9, 05342 Krompachy,

pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), 
v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:
 
 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 
 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 
 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 
 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 
 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).
   

  Vaše osobné údaje preto spracúvame za účelom splnenia zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

  Doba spracúvania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia:

  Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame bezpečným spôsobom, zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí nami vymedzenej primeranej doby s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR, ktorou sa spravuje uchovávanie osobných údajov.

  Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 • boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
 • zanikli všetky Vaše záväzky voči našej Spoločnosti; a/alebo
 • boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
 • boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
 • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
 • uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
 • nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
 • a súčasne netrvá oprávnený záujem našej Spoločnosti, zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.
 • Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

  V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

 
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:
 
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;
   
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
   
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
   
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

V prípade porušenia Vašich práv sa môžete obrátiť na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: 
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľna:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       
Fax: +421 2 323 132 34
 
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:

- všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

- pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

- webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

- na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

- emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie o ochrane Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.


Vernostný program spoločnosti Axclusive s.r.o.

Spoločnosť Axclusive s.r.o. poskytuje svojím zákazníkom vernostný program pre zákazníkov elektronického obchodu www.axclusive.sk. V jeho rámci môže zákazník po splnení stanovených podmienok získať vernostné body. Získané body je možné uplatniť pri opakovaných nákupoch na www.axclusive.sk na vybrané produkty podľa uváženia spoločnosti Axclusive s.r.o.
Registrácia a členstvo vo vernostnom programe
Členstvo vo vernostnom programe je bezplatné a členom sa stáva zákazník webu www.axclusive.sk automaticky. Vstupnou podmienkou členstva je založenie zákazníckeho účtu, teda registrácia alebo nákup. Člen programu môže kedykoľvek požiadať o ukončenie členstva.
 

 • Za každý nákup na www.axclusive.sk získava zákazník určitý počet vernostných bodov na svoje bodové konto. Hodnoty bodov, ktoré sú získané nákupom tovaru, sú zobrazené po prihlásení zákazníka do jeho účtu na www.axclusive.sk. 
 • Za každé 2 €, ktoré zaplatí za objednávku v internetovom obchode www.axclusive.sk, získava zákazník 1 vernostný bod. Získané body je možné uplatniť pri budúcich opakovaných nákupoch na internetovom obchode www.axclusive.sk, pričom 1 bod predstavuje hodnotu 0,1 €. To, či zákazník jednotlivé body využije pri svojom budúcom nákupe a v akom množstve, závisí od rozhodnutia zákazníka a od počtu vernostných bodov, ktorými aktuálne disponuje. Zákazník svoje rozhodnutie využiť vernostné body a premeniť ich na finančnú zľavu môže uskutočniť pri dokončovaní objednávky v nákupnom košíku kliknutím na zvýraznený text „zadať vernostné body“. Použité vernostné body, ktoré predstavujú zľavu za nákup sa považujú za použité a z konta zákazníka sa odrátajú.

Axclusive s.r.o.  si vyhradzuje právo body na konto nepripísať alebo ich z konta odpočítať, ak:

 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy zákazníkom v zákonom stanovenej lehote. V takomto prípade budú z konta odpočítané body získané nákupom výrobkov, u ktorých zákazník odstupuje od kúpnej zmluvy.
 • Pri zrušení doteraz nevyexpedovanej objednávky alebo jej časti. V takomto prípade budú z konta odpočítané body získané objednávkou výrobkov, ktoré zákazník potom z objednávky ešte pred expedíciou zruší.
 • K strate už získaných vernostných bodov môže dôjsť v týchto prípadoch:
  • boli získané v rozpore s týmito pravidlami
  • boli získané v rozpore s dobrými mravmi (najmä ak nie sú kryté nákupom, alebo v prípade zneužitia bodového účtu inou osobou, než ktorá sa zaregistrovala)
  • boli získané omylom alebo technickou chybou systému
  • okamihom smrti člena klubu/registrovaného zákazníka
  • držiteľ účtu zneužil mechanizmus a výhody programu
  • prevádzkovateľ poskytol registrovanému zákazníkovi v súvislosti s uskutočnenou transakciou iné zvýhodnenie
  • z iných vážnych dôvodov.

Ochrana osobných údajov

 • Osoba, ktorá sa stáva členom vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o., splňuje podmienky vstupu do programu tým, že založila svoj zákaznícky účet na www.axclusive.sk. Týmto aktom udelila spoločnosti Axclusive s.r.o.. na dobu neurčitú svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné a marketingové účely a súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Ochrana osobných údajov vo vernostnom programe spoločnosti Axclusive s.r.o. sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Axclusive s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Všeobecné ustanovenia

 • Všetky práva registrovaných zákazníkov vyplývajúce z vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o. sú neprevediteľné a zanikajú smrťou registrovaného zákazníka, ak je fyzickou osobou alebo zánikom registrovaného zákazníka, ktorý je právnickou osobou, bez právneho nástupcu. Smrťou alebo zánikom registrovaného zákazníka bez právneho nástupcu zanikajú takisto body získané v rámci programu. Tieto body sú neprevediteľné. Získané body ani akékoľvek práva vyplývajúce z programu nemôžu byť predmetom dedičského práva.
 • Spoločnosť Axclusive s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Pravidlá takisto ako obsah, najmä právo zmeny bodovej hodnoty produktu, bodovej hodnoty za hodnotenie produktu (napr. v prípade devalvácie meny, zmeny nákladov súvisiacich s prevádzkou vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o. a iných zásahov vyššej moci). O uvedených zmenách bude prevádzkovateľ členov vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o. informovať e-mailom alebo prostredníctvom internetových stránok.
 • Vernostný program spoločnosti Axclusive s.r.o. bol pripravený dlhodobým zámerom. Axclusive s.r.o. si však vyhradzuje právo kedykoľvek vernostný program jednostranne ukončiť. Ukončenie programu ku konkrétnemu dátumu vyhlási prevádzkovateľ oznámením na webových stránkach www.axclusive.sk alebo e- mailom členom vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o. minimálne jeden kalendárny mesiac pred dňom ukončenia programu. Po dátume ukončenia programu nebudú na bodové účty ďalej pripisované body za nákup tovaru ani za hodnotenie produktov.
 • Vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o.sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Axclusive s.r.o.
 • Tieto pravidlá nadobúdajú platnosti a účinnosti dňa 8. 3. 2017.


 

Oznámenie o používaní cookies: 

Na našej webovej stránke používame súbory typu cookies. Cookie je malý súbor písmen a číslic, ktoré môžeme vložit do vášho počítaca. Tieto cookies nám umožnujú odlíšiť vás od ostatných užívateľov našej webovej stránky, čo nám pomáha poskytnúť vám príjemnú skúsenosť pri prehliadaní našej webovej stránky a tiež nám to umožnuje zlepšovať našu stránku. Používaním tejto webovej stránky bezvýhradne súhlasíte s uložením súborov typu cookies na váš počítac. Ak si neželáte prijímať cookies z tejto stránky, musíte zmeniť vaše prehliadacie nastavenia, čím zabránite posielaniu cookies na váš počítac. 

Informácie o tom, ako používame cookies

Používaním tejto webovej stránky bezvýhradne súhlasíte s uložením cookies na váš počítač. Ak si neželáte prijímať cookies z tejto stránky, musíte zmeniť vaše prehliadacie nastavenia, čím zabránite posielaniu cookies na váš počítac.

Na našich webových stránkach používame cookies: (1) na zlepšenie kapacity a funkcnosti, (2) na udržanie a vylepšenie služby, ktorú naša webová stránka sprostredkováva pre používatelov a (3) na poskytovanie jednorazového prihlásenia na aplikácie a služby tretej strany. Nepoužívame cookies na žiadne iné úcely. Nepoužívame cookies na zisťovanie osobných identifikovatelných informácií alebo citlivých osobných dát.

Cookie je malý súbor písmen a číslic uložený vo vašom prehliadači alebo na pevnom disku vášho počítaca. Súbory typu cookies obsahujú informáciu, ktorá je prenesená na pevný disk vášho počítača.

Používame nasledovné súbory typu cookies

 • Nevyhnutne potrebné súbory typu cookies. Tieto cookies sú potrebné pre prevádzku našej webovej stránky. Sem patria napríklad cookies, ktoré vám umožnujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
 • Analytické/výkonové súbory typu cookies. Umožnujú nám rozpoznať a spočítat počet návštevníkov a sledovať, kde sa návštevníci pohybujú po našej stránke počas jej používania. Toto nám pomáha zlepšovat spôsob fungovania našej stránky, napríklad formou ubezpečenia sa, že užívatelia ľahko nájdu to, čo hladajú.
 • Funkčné súbory typu cookies. Tieto súbory sa používajú na vaše rozpoznanie, keď opätovne navštívite našu stránku. To nám umožnuje prispôsobiť pre vás náš obsah a zapamätat si vaše preferencie (napríklad vašu voľbu jazyka, či regiónu).
 • Cielené súbory typu cookies. Tieto cookies nahrávajú vašu návštevu našej webovej stránky, jednotlivé strany, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste sledovali. My používame tieto informácie s cielom lepšie prispôsobit stránky vašim záujmom. Tieto informácie môžu byt zdielané s tretou stranou na rovnaký úcel.

Je možné blokovat súbory typu cookies aktiváciou nastavení na vašom prehliadači, čo vám umožní odmietnut všetky alebo len niektoré súbory typu cookies. Ak však zablokujete všetky cookies, je možné, že nebudete mať prístup na celú stránku alebo niektoré jej časti. 

Ak chcete vedieť viac o súboroch typu cookies, vrátane informácií o nastavení súborov, ich spravovaní a vymazávaní, navštívte www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Ak nesúhlasíte s tým, aby ste boli sledovaný analytikmi spoločnosti Google počas celej návštevy webovej stránky, navštívte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.